Nieuws

Algemene Ledenvergadering BC DETO

Algemene Ledenvergadering BC DETO

Op vrijdag 20 november 2015 is de Algemene Ledenvergadering van BC DETO. Hiervoor worden alle leden van harte uitgenodigd.

Onze huidige voorzitster zal dan haar taak in deze beëindigen. Een nieuwe voorzitter staat al te trappelen om het stokje over te nemen. Vorig jaar tijdens de ledenvergadering is al aan de leden voorgelegd dat Joey Lieskamp zich hiervoor kandidaat had gesteld en er zijn in het afgelopen jaar geen tegen kandidaten opgestaan.

Helaas neemt ook onze huidige penningmeester Harti Dumatubun afscheid omdat hij met zijn werkzaamheden niet meer kon combineren met het penningmeesterschap.  Er heeft zich bij het bestuur echter een nieuwe kandidaat beschikbaar gesteld. Joey Stoffels is bereid om het penningmeesterschap over te nemen.

Verder hebben Sandra van Ruth en Jaap Haring zich beschikbaar gesteld voor een algemene bestuursfunctie.

Alle nieuwe bestuursleden zullen tijdens de ALV worden voorgesteld.

Vorige week heeft u met een email van secretaris Theo Hendriks relevante informatie en bijlagen ontvangen.

De Algemene Ledenvergadering op 20 november 2015 begint om 20:00 uur in de kantine van de VOCASA hal.

Na afloop is de zaal gewoon beschikbaar om nog een shuttle te slaan.

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen/Definitieve vaststelling agenda
 3. Verslag ALV d.d. 28 november 2014
 4. Behandeling en vaststelling van de diverse verslagen over het seizoen 2014 -2015
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Financieel verslag over het seizoen 2014 – 2015
 7. Begroting over het seizoen 2015 – 2016
 8. Vaststelling contributie
 9. Oud papier, Ledenwerving, Sponsoring
 10. Openstaande vacatures
 11. Wat er ter tafel komt en rondvraag
 12. Afsluiting

 BC DETO